Değerler & İlkeler

Etik değerlerimiz, çalışma felsefemiz ve standartlarımız aşağıdaki başlıklarda gruplandırılmıştır:

 • Kurumsal Anlayış, Paydaş İlişkileri
 • Tüm üyeler arasında eşitliği gözetmek
 • Her türlü iletişimde güvenilir, iyi niyetli, dürüst ve tarafsız olmak
 • Üyelerin menfaatlerini bölge menfaatleri çerçevesinde ön yargısız, bütüncül ve adil tutumdan sapmadan gözetmek
 • Ülke çıkarlarını her platformda gözetmek ve savunmak
 • Şeffaflık
 • Özgüven
 • Yönetim biçimi
 • Sürdürülebilirlik ve süreklilik
 • Türk Devleti’nin milleti ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü gözetmek
 • Milli egemenliği ve cumhuriyeti korumak
 • Atatürk ilkelerini yaşatmak
 • Demokratik ilkelerden ayrılmamak
 • T.C. üzerinde bölge, ırk, din, mezhep kültür ve dil ayrılıkları gözetmemek
 • Siyasi faaliyette bulunmamak
 • Siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir şekilde maddi yardım kabul etmemek ve buralara yardım yapmamak
 • Her türlü mali hareketlere dair denetlenebilirlik ve hesap sorulabilirlik
 • Davranış Kuralları
 • Her alanda etik anlayışı korumak
 • Ekip çalışmasını özendirmek
 • Üyeler arasında sinerjiyi güçlendirmek ve katılımcı olmayı teşvik etmek
 • İnsana ve çevreye karşı saygılı, duyarlı ve eşitlikçi olmak
 • Sosyal sorumluluk bilincini canlı tutmak
 • Hizmet Sunum Kalitesi
 • Güvenilirlik
 • Gelişime açıklık
 • Yerel ve global sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmeleri ve ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri yakından takip etmek ve üyelerle paylaşmak

POLİTİKALAR
Ana Politika

Tüm faaliyetlerimizde ülke çıkarlarını gözetmek, bölge ve üye menfaatlerini korumak, bağımsız kimliğimize, değer ve ilkelerimize sahip çıkmaktır.

İş Süreçlerine Yönelik Temel Politikalarımız

I. Kurumsal Yönetim

 • Sürekliliği ve kalıcılığı sağlama ve teşvik etme
 • Gönüllülük ve sorumluluk bilincini koruma
 • Liderlik etme
 • Girişimciliğe özendirme ve önayak olma
 • Kurumsal kimlik ve kültürü gözetme ve pekiştirme
 • Stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlama
 • Bütünleştirici ve yapıcı yönlendirmelerde bulunma

II. Tanıtım ve Pazarlama İletişimi

 • İç ve dış kamuoyuna bölge imajını doğru yansıtma ve doğru algılanmasını sağlama
 • Bilinirliği artırma ve ölçümleme
 • Bütçelendirilmiş Medya ve İletişim Planlarını organize biçimde uygulama
 • Tanıtım aktivitelerini hedef pazarlar ve müşteri segmentlerini gözeterek planlama
 • Fuar, tanıtım, reklam vb. aktiviteleri ve organizasyonları stratejik hedefler doğrultusunda gerçekleştirme
 • Moda ve diğer sektörel faaliyetleri yakından izleme, katılma ve üyelerle paylaşma

III. Bölgesel Kalkınma Proje Geliştirme ve Yönetimi

 • Üyelerin firmalarının kurumsallaşmasını yönlendirme ve teşvik etme
 • Özgün ürün geliştirmeyi destekleyen faaliyetleri yönlendirme
 • Üyelerin markalaşmalarını teşvik etme ve yönlendirme
 • Yurt dışı mağazalaşmayı destekleme
 • Dış ticarete yönelik ortak çözümlere aktif olarak katılma
 • Bölgeye finansal desteklerin kazandırılmasında liderlik etme
 • Makro ve mikro ölçeklerde pazar dinamiklerini yakından takip etme ve bilgileri paylaşma
 • Nitelikli işgücünü kazandırma
 • Yerel yönetimler, resmi kurumlar, yerli ve yabancı STK’lar ile işbirliği yapma
 • Müşteri yönetimi programları geliştirme
 • Pazarlama ve satış stratejilerine yön verme

IV. Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme ve Yönetimi

 • Yakın çevre başta olmak üzere toplumsal faydaların kazandırılması için projeler geliştirme
 • Bölgenin sosyal refahını gözetme
 • Çevre temizlik ve düzenlemesine özen gösterme
 • Güvenlik ve asayişi sağlama faaliyetlerine destek olma

V. Muhasebe-Finans Yönetimi

 • Şeffaflık, hesap sorulabilirlik ilkesini gözetme
 • Bütçe planlama ve yönetimini etkin kullanma

VI. Kalite Politikası

 • Somut ve soyut girdileri dünyaca kabul gören standartlar ve üzerinde temin etme
 • Her türlü hizmet ve çıktının genel üye memnuniyetini sağlayacak nitelikte olmasını sağlama
 • Bütünsel kaliteyi ve sistemli çalışmayı her durumda koruma
 • Kalite yaklaşımını bölge genelinde tabana yayma
 • Tüketici haklarına duyarlı olma
 • Çalışan personelin niteliklerini yükseltme, gelişimlerini sağlama
 • Haksız rekabete fırsat vermeme
 • Nitelikli işgücünü bölgeye kazandırma

TEMEL STRATEJİK AMAÇLAR ve TEMEL STRATEJİLER

Ana Kurumsal Amaç: Laleli’nin saygın bir imaja sahip bölge markası olarak, uluslararası alış-veriş ve moda merkezi niteliğinin yanı sıra sosyal aktivite ve turistik hizmetlerin etkileşimli biçimde sunulduğu bir cazibe merkezi olarak kalkınmasını ve istikrarı amaçlamaktayız. Kurumsal Strateji: Bölgemizin gelişimi ve kalkınması yönünde katılımcılığı teşvik etmek ve sürekliliği sağlamak

Kurumsal Yönetim Temel Amacı: Güçlü ve nitelikli profillerin birlikteliğiyle oluşmuş katılımcı örgüt anlayışına sahip STK yapılanmasını tesis etmek ve sürdürülebilir kılmak.

Kurumsal Yönetim Temel Stratejisi: Bölgenin sektör profilini yansıtır ideal nispetlerde ve sayıda nitelikli üyeler kazanmak

Tanıtım ve Pazarlama İletişimi: Temel Amacı Bünyesindeki sektörlerin rekabet gücünü destekleyici nitelikte Bölgesel Marka oluşumuna vücut vermek, yanı sıra bölge markalarının gelişmesini desteklemek bu yönde bölge imajının doğru algılanmasını sağlayan ve gelişimi destekleyen tanıtım faaliyetlerini planlı biçimde gerçekleştirmek.

Tanıtım ve Pazarlama İletişimi Temel Stratejisi: Tanıtım Komitesi oluşturmak, uzman kişi ve kurumlarla hedefler doğrultusunda iletişim planları hazırlayıp devreye almak.

Bölgesel Kalkınma Proje Geliştirme ve Yönetimi Temel Amacı: Bölgenin ekonomik kalkınmasına, sosyal ve fiziki gelişimine liderlik etmek, üyelerin ve bölgedeki diğer firmaların ortak çaba göstermesini ve iştirakini teşvik etmek, organize biçimde ve sinerji ile bütüncül disiplin ve yüksek rekabet gücünün kazanılmasını sağlamak.

Bölgesel Kalkınma Proje Geliştirme ve Yönetimi Temel Stratejisi: Gündem oluşturmak, iç ve dış paydaşlarla etkili iletişimi kullanarak ilişkileri ve iş birliklerini geliştirmek.

Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme ve Yönetimi Temel Amacı: Sosyal kalkınmayı destekleyici projeler geliştirmek, doğal afet vb. olağanüstü durumlarda gerekli destekleri vermek, bölgenin ekonomik gelişimiyle paralel sosyal dönüşümün de sağlıklı yapıda olmasına yön vermek.

Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme ve Yönetimi Temel Stratejisi: Sosyal Komite oluşturmak, bölgenin toplumsal yaşamındaki gelişmeleri yakından izlemek, ihtiyaçları ve iyileştirme alanlarını belirlemek, ekonomik değerle bütünleşik olarak nitelikli iş gücü eğitimi ve bölgeye kazandırılması konusunda da aktif çalışmalara yön vermek.

Muhasebe-Finans Yönetimi Temel Amacı: Tüm aktivitelerin ve faaliyetlerin planlı bütçe dahilinde yürütülmesini, finansal kaynakların çeşitlendirilmesini ve etkin kullanılmasını sağlamak.

Muhasebe-Finans Yönetimi Temel Stratejisi: Bütçe planlama ve yönetimini etkin olarak kullanmak.

STRATEJİK HEDEFLER

 • Kurumsal Yönetim Bölgesel sorunlarının çözümlenmesine ve gelişim çalışmalarına yönelik örgütsel yapılanmaları proje geliştirme ve yönetme yetkinliğini kazandırarak şekillendirmek Stratejiler Dernek tüzüğünü revize etmek
 • Çalışma konularına göre komisyonları/komiteleri belirlemek Merkez Ofis yapılanmasını geliştirmek Proje Yönetim metodolojisi yetkinliğini kazanmak ve uygulamak
 • Katılımcılığı özendirmek ve yeni üye kazanımlarına yönelik paylaşım ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek Stratejiler Hizmetlerde çeşitlendirmeler yapmak Web sayfasında interaktif bilgi paylaşımını açmak Bilgilendirme masası oluşturmak
 • Sektör temsil oranlarını belirlemek ve üye sayısını artırmak
 • Stratejiler Bölgenin sektörrel ve ekonomik dağılımını belirlemek üzere sektör taraması yaptırma
 • Üye bilgilerini işlenebilir verilere göre anket yaparak güncellemek
 • Üyelik Kayıt Formunu işlenebilir veriler alınacak biçimde revize etmek
 • Ülkemizdeki ve ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerdeki ortak faaliyet alanlarındaki STK’lar ile İletişimi güçlendirmek
 • Rusya Kültür Eğitim ve İşbirliği Derneği vb. etkinliklerine üst düzeyde katılımı sağlamak
 • Dünyadaki diğer STK’ların durumlarını ve faaliyetlerini inceleyerek uygulama modelleri geliştirmek
 • Tanıtım ve Pazarlama İletişimi Bölge tanıtım faaliyetlerini doğru kanallarla çeşitlendirmek ve geliştirmek Stratejiler Reklam, fuar, organizasyon, festival, gösteri, sergi vb. aktiviteler organize etmek Bölgede derneğin katkısıyla yapılan faaliyetlerin bölge içi duyurusunu yapmak Yurt dışı temsilcilikler açmak RF ve BDT Pazar Komitesi kurmak
 • Bölge markası yaratmak ve yönetmek yönünde marka kimlik ve kişiliğini belirlemek Stratejiler İmaj çalışmaları yapmak Marka tanıtım ve imajına yönelik medya iletişim planı oluşturmak
 • Yerli ve yabancı müşterileri kapsayan “Kamuoyu Araştırmaları yaptırmak
 • Stratejiler Pazar araştırma şirketlerine bölge ve bölge markaları bilinirliği anketleri yaptırmak
 • Bölgesel Kalkınma Proje Geliştirme ve Yönetimi Mevcut sıcak satış çalışma modeline ek olarak uluslararası moda takvimleri dahilinde siparişe dayalı iş yapış modelinin de bölgeye kazandırılmasında yol göstermek Stratejiler Pazar araştırmaları ve pazar analizleri bilgilerini sistemli biçimde takip etmek ve üyeleri mevcut ve yeni pazarlar için yönlendirmek Dünya moda takvimine uygun fuar ve etkinlikler düzenlemek
 • Nitelikli iş gücü kazandırmak Stratejiler Üyelerin kurumsal gelişimine, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim organizasyonları koordine etmek
 • Kayıtlı ihracata geçişi hızlandırıcı girişimlerde bulunmak Stratejiler Lojistik hizmet sağlayıcıları ile ortak çözümler üretmek Bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek
 • Rusya Ülke Masası oluşturmak
 • İTKİB Moskova Ofisinin vasıtası ile ilgili mevzuat ve yasalar hakkında bilgilendirmelerde bulunmak
 • Karşılıklı olarak üniversitelerde okuyan gençlerimizin değerlendirilmesi yönünde çalışmak
 • Bölgeye finans kaynaklarının kazandırılması, paketlerin hazırlanması ve yönetilmesi konusunda çalışmalar organize etmek Stratejiler Destek, teşvik, fon ve hibe kullanım koşullarını araştırmak Bankalar ve diğer finansal kurumlarla üyelere özel programlar geliştirmek
 • Yerel yönetimlerle alt ve üst yapı iyileştirmeleri konusunda ortak çalışmalara girişmek Ziyaretlerde bulunmak
 • Koordinasyon Kurulu oluşturmak
 • Resmi ve özel kurumlarla iş birlikleri ve ortak projeler yapmak
 • Proje Geliştirme ve Çalıştay grupları oluşturmaK Ulusal ve uluslararası federasyonlara iştirak etmek ve/veya yeni oluşumlara katılmak

Sosyal Sorumluluk Proje Geliştirme ve Yönetimi

 • Genel müşteri memnuniyeti açısından Müşteri Bilgilendirme Masaları oluşturmak Stratejiler Bölgeden alış-veriş yapan özellikle yabancı müşterileri web sayfası, el broşürleri vb ile bilgilendirmek
 • Sektör-eğitim kurumları iş birliğini geliştirmek Stratejiler Üniversitelerde sektörün mevcut durumu hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmek Moda ve Tasarım, Güzel Sanatlar bölümlerinde ve İMA’da eğitim gören öğrencilere burs ve istihdamında koordinasyonu sağlamak
 • Engelli vatandaşlara istihdam sağlanmasını koordine etmek Stratejiler Sosyal Komite koordinasyonunu sağlamak
 • Planlı ve acil sosyal yardım ve desteklerde bulunmak Stratejiler Sosyal Kömitenin önerileri ile önceliklendirme yaparak projelendirmek Tarihi yarımadada yerleşik olma nedeniyle Ortak Tarihi Sorumluluk Projelerine katılmak
 • Muhasebe-Finans Yönetimi Bütçe planlama ve Yönetim Sistemini etkinleştirmek
 • Stratejiler Mali Müşavirlik hizmeti ve Denetleme Kurulu işbirliği ile bütçe planları yapmak
 • Proje maliyetlerini önceden öngörmek
 • Gelir kaynaklarını çeşitlendirmek Stratejiler Ortak yatırımlar ve projeler için finans desteklerini araştırmak ve program geliştirmek

Amaçlar altında hedefler ve hedeflere yönelik stratejiler ana stratejiler doğrultusunda şematik olarak toplanmıştır.