Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Bazı Düzenlemeler Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugünkü yayınlanan Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer almıştır. Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin ‘Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya’ başlıklı 196. Maddesinden sonra gelmek üzere 196/A maddesi eklenmiştir. Yapılan değişiklikle tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilecektir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243’üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edebilecektir.

Aynı Yönetmeliğin ‘kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı’ başlıklı 451’inci maddesine de ekleme yapılmıştır. Yapılan ekleme ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilecektir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230-27.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022