728 x 90''

LALELİ SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR.

Derneğin Adı:
Madde 1 - Derneğin adı LALELİ SANAYİCİ VE İŞİNSANLARI DERNEĞİ’DİR.
Derneğin merkezi İstanbul ilindedir. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı:
Derneğin amacı, başta tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, ev tekstili, deri, ayakkabı ve diğer sektör ile hizmet alanlarında Türkiye, Rusya Federasyonu ve Doğu Bloğu ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere mal ve hizmet imalat ve tedarikinde, pazarlama ve satışında faaliyet gösteren Sanayici, İşadamı ve Esnafı bir çatı altında toplayarak aralarındaki yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, güvenli çalışma ve teknoloji, sermaye fikir alış-verişi ve koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Lalelinin uluslararası alış veriş ve moda merkezi olmasını sağlamak ve Lalelinin tanıtımını amaçlayan faaliyetlerde bulunmaktır. Derneğin amacı; bulunduğu Fatih ilçesi ile sınırlı kalmamak kaydıyla İstanbul İli ve Türkiye sınırları içerisinde dernek üyelerinin yürüttüğü faaliyetleri kapsamında, bölgenin ve ilin turizm, kültür ve ticari faaliyetlerini geliştirmek üzere çalışmalarda bulunmaktır. Bu çalışma ve faaliyetleri kapsamında diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak hareket edebilir.

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde Türk Devleti’nin Milleti ve Ülkesi ile bölünmez bütünlüğü, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk ilkelerinin yaşatılması, Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Diğer Amaç ve Çalışma Konuları:
a) Türk ekonomisi için gelişmiş ekonomiler karşısında rekabet sağlama yolunda uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Bu konuda Türk sanayici ve işadamlarının ihtiyacı olan bilgileri derleyerek topluma mal eder. Tüm dünya ülkelerinin üretimleriyle fiyat ve kalite yönünden rekabet edilecek ürünlerin yapımı ve pazarlanması hususunda üyelerine Pazar temini ve üretim girdilerine yardımcı olur, yönlendirir.

b) Üyelerinin önem taşıyan finans ve diğer ihtiyaçlarını tayin ve tespit ederek bunların temin edilmesi için gerekli resmi kuruşlarla ilişki kurar ve bu konuların neticeye bağlanması için gayret sarf eder.

c) Halen mevcut ve ilerde kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve aynı amaçlı dernekleri bir araya getirerek federasyon ve konfederasyon kurar, şirket kurar ve şirket ortaklığı yapar,doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile vakıf, dernek, birlik, federasyon, konfederasyonlara, meclis, konsey ve platformlara üye olur veya işbirliği yapar.

d) İktisadi ve ticari konudaki her türlü yayını teşvik eder ve izler.

e) Üyelerinin meslekleriyle ilgili araç-gereç ve hammaddelerin temininde karşılaştıkları zorluklarla ve fiyat spekülasyonuna karşı tedbirler alır.

f) Dernek üyelerinin işçi ve işveren ilişkilerinin en iyi şekilde olmasına, iş ahengi, birlik ve beraberliği temine çalışır.

g) Laleli semti ve civarını “Serbest Bölge statüsüne alınmasını gerçekleştirmeye çalışır.

h) Bölgemiz müşterilerinin sorunlarını çözmeye çalışır, onlara yardımcı olur.

i) Üyelerin iş hacmi, mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için konferans, panel, fuar, eğitim, moda tasarım, dil kursları düzenleme gibi faaliyetlerde bulunur.

j) Mesleki sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı gerçekleştirmek için, Balo, Gece, Eşya Piyangosu, Geziler organize eder.

k) Dernek Yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda ve şartlardaki Yüksek Öğrenim öğrencilerine katkıda bulunur, burs verir.

l) Dernek amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, gazete, dergi, kitap ve broşür gibi yayın vasıtalarından istifade eder. Bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar, Seminerler, Konferanslar ve Kongreler tertip eder.

m) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak; gayrimenkul tasarruf eder. Gayrimenkuller üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şufa, ipotek gibi haklar iktisap eder veya verir telkin fesih edebilir. Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi, ticari işletmeler ve kooperatifler kurar. Bu muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılır.

n) Dernek, milli ekonominin gelişmesi yolunda; sınai kalkınma, ihracat, yatırım ve döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

o) Dernek, üyelerinin toplanabileceği lokal açar.

Dernek yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, arşiv oluşturabilir, plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışma açabilir, sonucu uygulayabilir.

Dernek amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için T.C üzerinde bölge, ırk, din, mezhep kültür ve dil ayrılıkları gözetmeden, siyasi faaliyette bulunmadan, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterir.


Dernek Kurucuları: Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, uyrukları ikametgahları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

# ADI ve SOYADI TABİYETİ ve MESLEĞİ ADRESİ
1 Ayhan Karahan T.C. / Tekstilci Acıbadem, Gnç Sk. Uyum Ap. No: 41/8 Üsküdar-İst
2 Fehmi Demirbağ T.C. / Esnaf Çınar Mh. Esenler Cd. Balkış Ap. No: 87/20 Bağcılar
3 Gıyasettin Akdemir T.C. / Tüccar A.N. Gürman M.. Park Sk. Arin Ap. A B1. D:28 Merter
4 Hüseyin Vural T.C / Konfeksiyon Hürriyet Mh. 258 Sk. N0: 16 Gaziosmanpaşa
5 Necip Gündoğdu T.C. / Serbest Feriköy, Savaş Sk. Demet Ap. 193/5 Şişli
6 İsak Sönmez T.C. / Konfeksiyon Çınar Mh. Sosyal Sk. Panar Ap. No:8 D:28 Maltepe
7 Vedat Turgut T.C. / Tekstil Merkez Mh. Ö. Seyfettin Sk. No:25 D:6 Bahçeliveler
8 H.Hüseyin Ulu T.C. / İşadamı Karabayır Mh. Sakarya Cd. No:85 D: Esenler
9 Yavuz Yiğit T.C. / Tekstil Hocaüveys Mh. Hüzrevpaşa Sk. No:35 D: Fatih
10 Ergün Özdemir T.C. / Konfeksiyon İskenderpaşa Mh. Hacı Salih SK. No:31 D:4 Fatih
11 Nedim Özbek T.C. / Tekstil Ataköy, 7-8-9-10 Ksm. Mh. C4 B1. F Kapı D: 27 Bakırköy
12 Metin Güçarslan T.C. / Tekstil Ambarlı, Özge Şeref Sitesi A-3 B1. D:7 Avcılar
13 Lokman Kardeş T.C. / Tüccar Zeytinlik Mh. Ömer Naci Sk. No:29 Bakırköy
14 Mehmet Aslan T.C. / Konfeksiyon Mustafa Kemal Paşa Mh. İstiklal Cd. No:14/1 Avcılar
15 Nevzat Kayaduman T.C. / Tekstil İsmetpaşa Mh. 155 Sk. No:7 D:3 Gaziosmanpaşa
16 Kadir Gecü T.C. / Tekstil Osmaniye Mh. Cemiyet Sk. No:10 D:7 Bakırköy
17 Hüseyin Çoguplugil T.C. / Tekstil Başbakanlık T. Konutları 2 etap B5 B1. A501 D:10 Halkalı/İst

 


Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek, sosyal ve sektörel alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Dernek Organları

Madde 6 -Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4-Disiplin Kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7 -Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul; 1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.