Pekcan DÜNYA için yazdı: Kadınlar ekonomi hayatına katılınca refah artar

İşçisinden mühendisine; çalışanından yöneticisine; insan kaynağı olarak kadınlarımızın sağlayacağı katkı; gelişme ve kalkınma yolundaki hedeflerimize ulaşmamızda belirleyici olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN

Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Birleşmiş Milletler bu yılın Dünya Kadınlar Günü ana temasını “Kadın Liderliği: COVID-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak” olarak açıkladı. Bugün; kadınların statüsü ile ilgili durum; gelişmekte olan ülkelerden en gelişmiş ülkelere kadar; dünya geneli için; düşünülmesi; çalışılması ve iyileştirmeye yönelik adımların atılması gerekli bir alan olmaya devam etmektedir. 8 Mart bize; kadının statüsü ile ilgili nerede olduğumuzu değerlendirme ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırma anlamında bir imkan vermektedir.

Elbette, bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalar, bir gün veya bir haftayla sınırlı olmaktan ziyade; süreklilik arz eden çalışmalar olmalıdır. Kadınların; toplumsal, iktisadi ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında, daha etkin ve eşitlikçi bir şekilde yer alabilmesi; her türlü ayrımcılığa, dışlamaya hatta kötü muameleye maruz kalmadan, hayatlarını idame ettirip ideallerini gerçekleştirmeleri esastır. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, dünyada kadınların işgücüne katılım oranı arasında büyük bir makas olmaya devam etmektedir.

Birleşmiş Milletler ise; kadınların istihdama erkeklerle aynı oranda katılması halinde, gelişmekte olan en büyük 15 ekonomide kişi başı gelirin 2030’a kadar yüzde 20 gibi bir oranda artma potansiyeli olduğunu belirtmektedir. Bu tür göstergeler, kadınların özellikle ekonomik alanda daha etkin olabileceği; ve böyle olduğu takdirde toplumsal refahın çok daha ileri noktalara gelebileceğini gözler önüne sermektedir. Özellikle; günümüz küresel ekonomisinde; dijitalleşmenin ilerlemesi; bilgiye ve kaynaklara erişimin daha kolay hale gelmesi ile kadının güçlenmesini destekleyebilecek yeni imkanlar ortaya çıkmaktadır. Önemli olan, teknolojinin getirdiği bu imkanları, yasal ve kurumsal altyapılarla destekleyebilmek ve kadının statüsünün iyileştirilmesi ile ilgili doğru ekosistemleri ve toplumsal bilinci geliştirebilmektir.

Bu alanlarda; devletimiz ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımıza; üniversite ve kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan tüm kurum ve bireylere görev ve sorumluluk düşmektedir. Küresel bir mücadele alanı olan kadının statüsünün geliştirilmesi konusunda; ülkemizin pozisyonunu mümkün olan en ileri noktaya getirmek için hep birlikte eşgüdüm halinde çalışmaya devam etmeliyiz. Ticaret Bakanlığı olarak; özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızla yakın işbirliği halinde somut projelere imza atmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü özellikle belirtmek isterim. Nitekim kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımız, Bakanlığımızın ihracatı tabana yayma hedefi ile doğrudan örtüşmektedir.

Kadın kooperatifçiliğinden e-ticarete kadar geniş bir perspektif

Bugün Türkiye’nin ihracatta geldiği noktayı bir üst seviyeye çıkarmamız için ihracatımızda teknoloji payını arttırmanın yanında daha ihracatımızı fazla yerele; bölgelere; nispeten küçük firmalara ve girişimcilere yaymamız gerekmektedir. Kadın girişimcilerimizin üstleneceği roller ve kadınlarımızın inisiyatifinde gelişecek yeni iş modelleri de büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede; kadın kooperatifçiliğinden e-ticarete kadar geniş bir perspektiften bakıyor; projelerimizi de buna göre çeşitlendiriyoruz. 21’inci yüzyılın ortaya çıkardığı yeni ihtiyaç ve yaklaşımlar ışığında; pandemi gibi küresel hadiselerin getirdiği değişimleri de iyi okuyarak; kadınlarımızın hak ve menfaatlerine daha elverişli ekosistemlerin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürme gayretindeyiz.

Örneğin; daha önce de farklı platformlarda dile getirdiğimiz üzere, Kadın Girişimci Network Projemiz çerçevesinde iller bazında kadın girişimcilere ulaşılması ve bir kadın girişimci ağının oluşturulabilmesini hedefledik. Bugüne kadar 47 ilimizde yaklaşık 1400 kadın girişimcimizi bu ağlarda bir araya getirmenin memnuniyetini yaşadık.

Keza; 2019 yılı sonunda hayata geçirdiğimiz ve pandemi ile birlikte ‘online’ ortama taşıdığımız Export Akademi Programımız çerçevesinde; ülkemizde ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilerimize, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve mentorluk desteği veriyoruz.

E-Ticaret Akademisi’nden faydalananların yüzde 46’sı kadın

Bunların yanında; günümüzde e-ticaretin artan önemine binaen hayata geçirdiğimiz; e-ticaret.gov. tr adresinden erişilebilen Elektronik Ticaret Bilgi Platformu ve E-Ticaret Akademisi de vatandaşlarımıza ve kadın girişimcilerimize önemli katkı sağlamaya devam etmektedir.

E-Ticaret Akademisinde, işlerini dijital ortama taşıyarak e-ticaret yapmak isteyen işletmelerimize yönelik olarak; e-ticaret sitesi kurulumundan e-ihracat yapılmasına kadar pek çok konuda bilgiye yer verilmiştir. E-ticaret akademisindeki bu eğitimlerden bugüne kadar 42 binin üzerinde kullanıcı faydalanmış olup bu sayının yarısına yakını yüzde 46’sını da kadınlarımızın oluşturması oldukça memnuniyet verici bizim açımızdan. Ayrıca Eximbank aracılığıyla kadın ve genç girişimcilere 2020 yılında toplam 822 bin dolar kredi verilmiştir. İlaveten sevk öncesi ihracat kredisi döviz kredilerinde kadın ve genç girişimcilerimize 25 baz puan faiz indirimi uygulanmaktadır.

Öte yandan günümüzde; ölçek ekonomisi sağlanması ve üretimden ihracata etkin sonuçlara erişilmesi noktasında; kooperatifçilik önemli imkanlar sunmaya devam etmektedir. Kooperatifçilik; ülkemizin geneli için; özellikle de kadınlarımızın ekonomik hayata katılımı için asla göz ardı edemeyeceğimiz potansiyeli barındırmaktadır.

Bakanlık olarak kadınlarımızın kooperatiflerde etkin rol almalarına; hatta bir araya gelerek kadın emeğine dayalı kadın kooperatifleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede Kooperatiflerin Desteklenmesi KOOP-DES Programımızı kadın kooperatiflerine odaklamış bulunuyoruz.

Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlıyoruz. Program kapsamında 2020 yılında 139 kadın kooperatifinin 149 projesine; 14 milyon 500 bin TL üzerinde hibe desteği verdik.

Yine, Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında 12 ilimizi ziyaret ettik. Kadınlarımıza yönelik odak çalışmalarımızı Bakanlığımız bünyesinde kurmuş olduğumuz Kadın ve Genç Girişimciliği İhracat Daire Başkanlığımız eliyle kadınlarımızın ihracatçı olması amacıyla da ve girişimcilikleri amacıyla da çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Dahay iyi şartlar için gayretlerimizi sürdürmeliyiz

Esasen, günümüzün küresel ekonomisi kadınların güçlenmesi için çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek bizim elimizde. Kadın girişimcilerimiz sayesinde ülkemiz ticaret hacminin daha da artarak ekonomimizin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine ve hedeflerimize hızla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Her zaman vurguladığımız ve önemsediğimiz katma değerli ihracatta; yerli üretim ve yerli teknolojide; inovasyon ve tasarımda kadınlarımızın büyük katkılar sağlayabileceği aşikardır. İşçisinden mühendisine; çalışanından yöneticisine; insan kaynağı olarak kadınlarımızın sağlayacağı katkı; gelişme ve kalkınma yolundaki hedeflerimize ulaşmamızda belirleyici olacaktır. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomik hayatın dışında da; toplumsal ve kültürel alanlar başta olmak üzere hayatın her alanında kadınlarımız için daha iyi şartlar, daha iyi koşullar temin edilmesi gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Bu bakımdan, ülkemizin önde gelen basın yayın organlarından birisi olan DÜNYA Gazetesi’nin; kadınlarımızın rolü ve statüsüne mercek tutmasını oldukça yerinde ve anlamlı buluyorum. DÜNYA Gazetesi’nin yönetici ve çalışanlarına tebriklerimi; ve başarılarının devamına yönelik dileklerimi ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim…

Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/pekcan-dunya-icin-yazdi-kadinlar-ekonomi-hayatina-katilinca-refah-artar-haberi-613471

Lasiad

Duyurular
06/03/2023
21/02/2023
12/02/2023
30/09/2022
06/08/2022
06/08/2022
02/08/2022
29/06/2022
29/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
08/06/2022